Vedtekter - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Vedtekter

HØLLEN OG SOLTA BATHAVN§1   Navn
Høllen og Solta Båthavn (heretter kalt foreningen) er en sammenslutning av personer som har fått innvilget båtplass og har betalt andelskapital til foreningen.
Foreningen er i prinsippet åpent for alle med de begrensninger som følger disse vedtektene.


§2   Formål
Foreningens formål er å administrere og drive foreningens anlegg i Høllen og Solta, samt ivareta andelseiernes interesser innenfor rammen av disse vedtektene og generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Foreningen skal ikke drive forretningsmessig virksomhet med henblikk på økonomisk vinning.


§ 3   Andeler
Andelene varierer i forhold til størrelsen på den båtplass som andelen gir eksklusiv rett til bruk av. Foreningen har A, B, C og D andeler som gir rett til båtplasser på henholdsvis 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m i bredden.


Verdiene av andelene er i sin helhet innbetalt av andelseierne. Foreningen har ingen innløsningsplikt, men har innløsningsrett i de tilfeller som er nevnt i paragraf 11 nedenfor. Ved en slik innløsning betales henholdsvis kr 21.728, kr 24.831, kr 27.936 og kr 31.039. Alle beløp reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15.08.1993 (250,1) og indeksen pr. innløsningstidspunkt.


Hver andel gir en stemme i foreningens anliggender uansett andelens størrelse.


§ 4   Økonomisk ansvar
Andelseierne svarer for foreningens fellesforpliktelser i forhold til andelens størrelse. Til dekning av løpende utgifter innkreves en årlig avgift av hver andelshaver. Avgiftens størrelse bestemmes i generalforsamlingen med vanlig simpelt flertall.


§ 5   Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt av generalforsamlingen blant andelseierne.


Styrets formann velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for ett eller to år av gangen etter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Styret konstituerer seg selv med slik funksjonsdeling som finnes hensiktsmessig. Det skal velges to varamedlemmer til styret for ett år av gangen.


Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme. Styrets formann sammen med et av de faste medlemmene tegner foreningen.


§6   Styrets plikter
Styrets oppgave er å lede foreningens drift innenfor rammene av disse vedtekter og generalforsamlingens nærmere bestemmelser.


Innenfor den rammen som er fastsatt av generalforsamlingen i budsjettet, kan styret knytte til seg den administrative, tekniske, økonomiske eller juridiske bistand som anses nødvendig for å kunne drive foreningen forsvarlig. Styret er pliktig til å sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for foreningen. Regnskapsføringen skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12.


Det skal føres protokoll fra alle styremøter.


Styret skal gjøre det som er nødvendig for at foreningens generalforsamling kan gjennomføres i samsvar med vedtektene. Styret treffer, i forhold til foreningen, endelig beslutning i alle saker som ikke i henhold til disse vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Styrets myndighet er for øvrig begrenset i forhold til Søgne kommune, jfr. paragraf 8 nedenfor.


§ 7   Generalforsamlingen
Foreningens øverste organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret er ansvarlig for at innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel.


Følgende saker skal behandles:
a. Styrets årsberetning
b. Regnskap med revisjonsberetning
c. Styrets forslag til driftsbudsjett
d. Styrets forslag til investeringsbudsjett over kr 500.000
e. Valg av styre og valgkomite
f. Valg av revisor som skal enten være statsautorisert eller registrert. Tidligere revisor anses som gjenvalgt med mindre generalforsamlingen velger en ny
g. Fastsettelse av årsavgift
h. Eventuelle forslag til endring av båtplassens størrelse eller innføring av nye andeler
i. Eventuelle forslag om vedtektsendringer
J. Forslag til/endring av ordensregler eller reglement
k. Eventuelle forslag om å oppløse foreningen, jfr. paragraf 14 nedenfor
1. Spørsmålet av vesentlig betydning for foreningen og som ikke etter en naturlig forståelse kan anses som hørende under begrepet vanlig, løpende drift
m. Andre saker som er oppført på dagsorden

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene treffes avgjørelse av generalforsamlingen med vanlig, simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme.


Styret plikter å sende andelseierne nødvendig materiell og dagsorden for generalforsamlingen sammen med innkallingen.


Forslag som fremsettes av andre enn styret i saker som ovenfor nevnt, må være styret i hende senest 31.12.


Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/10 av andelseierne er møtt fram, enten personlig eller med fullmakt fra andre andelseiere.


Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når enten styret eller minst 1/3 av andelseierne forlanger det. Når initiativet kommer fra andre enn styret skal ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter at styret har mottatt skriftlig henvendelse. For ekstraordinær generalforsamling gjelder reglene for vanlig generalforsamling så langt de passer.


§ 8   Forholdet til Søgne kommune
Styret og generalforsamling har begrenset beslutningsmyndighet i forhold til småbåtutvalget som skal godkjenne avgjørelser i spørsmål som har vesentlig felles interesse for flere havner, derunder saker som nevnt i paragraf 7g, h og i.
Tildeling av båtplass, salg og innløsning av plasser skal skje gjennom småbåtutvalget som fører register over søkere til båtplass i Søgne.


§ 9   Overdragelser av andeler
Styret treffer avgjørelser om overdragelser av andel til personer i rett opp- eller nedadstigende linje (besteforeldre, foreldre og barn) samt søsken og personer gift med søsken. Dette under forutsetning av at vedkommende tilfredsstiller tildelingsreglene punkt 2 og 3 a. (Jfr. hovedprinsipper for småbåthavnutbygging i Søgne, punkt 4)


Alle andre overdragelser eller innløsning av båtplasser skal skje gjennom småbåtutvalget.


All utleie av båtplasser som ikke er definert under § 15 skal administreres av foreningens styre. De som står på venteliste for tildeling av plass har tilsvarende prioritet til leie. Unntak, som avgjøres av styret, kan kun skje etter skriftlig søknad fra utleier. Styret fastsetter årlig inn- og utleiepris. Leietaker belastes løpende årsavgift. Styret fastsetter også betingelsene i leieavtalen.


Innkreving og utbetaling av leie og årsavgift foretas av foreningen. Leiavtalen løper ut den sesongen den er oppsagt skriftlig av en av partene.


§ 10 Andelseierens plikter
Andelseieren plikter å motta valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha sittet i styreverv, frasi seg valg for like lang tid som de har fungert.


Andelseierne plikter å delta i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret, som også kan fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.


§ 11   Mislighold
Styret fastsetter frister for betaling  av innskudd  og de årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig betalingsmislighold  kan styret bestemme at plassen skal innløses.


Ved betalingsmislighold kan foreningen motregne i andelseierens innskudd. Innløsning kan også finne sted ved vesentlig brudd på ordensreglene, bruk av plassen i strid med forutsetningen, eller ved at andelseier setter seg ut over vedtak truffet av styre eller generalforsamling.


§ 12   Anvisning av plasser
Styret anviser med bindende virkning plasser til de enkelte andelseierne. Hvis driftsmessige hensyn tilsier det, kan styret anvise nye plasser.


§ 13   Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de andelseiere som er tilstede på generalforsamlingen. Småbåtvalget i Søgne kommune må godkjenne endringen.


§ 14   Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen må behandles av generalforsamlingen. Foreningen kan ikke oppløses hvis 25 andelseiere forlanger at det skal bestå.


Skulle foreningen bli oppløst eller havneanlegget bli ekspropriert, skal foreningens midler fordeles på andelseierne i forhold til andelenes størrelse.


§ 15   Grunneierplasser
Samtlige plasser på K-brygga i Solta Øst er utbygget av KMV og solgt privat. Disse plassene kan omsettes fritt. For øvrig har eierne av disse plasser samme rettigheter og plikter som de øvrige andelseierne.


En del plasser ble tildelt av Søgne kommune da første del av foreningens anlegg i Solta vest ble utbygd. For disse gjelder det samme som etter 1. ledd ovenfor, samt eventuelle særbestemmelser som måtte være fastsatt av Søgne kommune.


§ 16   Forhold til lovgivningen
For spørsmål som ikke måtte være regulert av disse vedtekter gjelder samvirkeloven.Søgne, 11.03.2014

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu