Vedtekter - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Vedtekter

for

HØLLEN OG SOLTA BATHAVN
org.nr. 875 651 722

 
Sist endret på årsmøtet 2020-03-10.
§ 1   Navn og definisjoner
Høllen og Solta Båthavn (heretter kalt «HS Båthavn» eller «foreningen») er en sammenslutning av personer som har fått innvilget båtplass og har betalt andelskapital til foreningen. Foreningens medlemmer omtales som «andelseiere» i disse vedtektene. Foreningen er i prinsippet åpen for alle med de begrensninger som følger av disse vedtektene.

§ 2   Formål
Foreningens formål er å administrere og drive foreningens anlegg i Høllen og Solta i Kristiansand kommune, samt ivareta andelseiernes interesser innenfor rammen av disse vedtektene og årsmøtets nærmere bestemmelser. Foreningen skal ikke drive forretningsmessig virksomhet med henblikk på økonomisk vinning.

§ 3   Andeler
Andelene varierer i forhold til størrelsen på den båtplass som andelen gir eksklusiv rett til bruk av. HS Båthavn har A, B, C og D andeler som gir rett til båtplasser på henholdsvis 2,5 m, 3 m, 3,5 m og 4 m i bredden. Styret anviser med bindende virkning plasser til de enkelte andelseierne. Hvis driftsmessige hensyn tilsier det, kan styret anvise nye plasser.

Samtlige plasser på K-brygga i Solta Øst er utbygget av KMV og solgt privat. En del plasser ble også tildelt av Søgne kommune da HS Båthavns anlegg i Solta ble utbygd («grunneier-plasser»). Alle disse plassene kan omsettes og framleies fritt. For øvrig har eierne av disse plassene samme rettigheter og plikter som de øvrige andelseierne.

Verdien av andelene er i sin helhet innbetalt av andelseierne. Foreningen har ingen innløsningsplikt, men har innløsningsrett i de tilfeller som er nevnt i paragraf 9 nedenfor. Det er utarbeidet eget reglement for kjøp, salg og framleie av båtplasser / andeler og for forvaltning av venteliste.

Hver andel gir en stemme på årsmøtet uansett andelens størrelse.

§ 4   Økonomisk ansvar
Andelseierne svarer for foreningens fellesforpliktelser i forhold til andelens størrelse.

Til dekning av løpende utgifter innkreves en årlig avgift av hver andelseier. Avgiftens størrelse bestemmes i årsmøtet med vanlig simpelt flertall gjennom godkjenning av foreningens budsjett.

§ 5   Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for ett eller to år av gangen etter årsmøtets nærmere bestemmelser. Styret konstituerer seg selv med slik funksjonsdeling som finnes hensiktsmessig.

Det skal velges to varamedlemmer til styret for ett år av gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styrets leder sammen med ett av de faste medlemmene tegner foreningen.

§ 6   Styrets plikter
Styrets oppgave er å lede foreningens drift innenfor rammene av disse vedtekter og årsmøtets nærmere bestemmelser. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Innenfor den rammen som er fastsatt av årsmøtet i budsjettet, kan styret knytte til seg den administrative, tekniske, økonomiske eller juridiske bistand som anses nødvendig for å kunne drive foreningen forsvarlig.

Styret skal sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for foreningen. Regnskapsføringen skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1. til 31.12.

Styret treffer endelig beslutning i alle saker som ikke i henhold til disse vedtekter skal behandles av årsmøtet.

§ 7   Årsmøtet
Foreningens øverste organ er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret er ansvarlig for at innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 31.12.

Følgende saker skal behandles:
a) Rapport fra styret
b) Regnskap med revisjonsberetning
c) Styrets forslag til driftsbudsjett, herunder fastsettelse av årsavgift, og investeringer over kr 500 000
d) Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen
e) Valg av valgkomite etter forslag fra styret
f) Valg av statsautorisert revisor. Tidligere revisor anses som gjenvalgt med mindre årsmøtet velger en ny
g) Forslag om vedtektsendringer
h) Forslag om å oppløse foreningen, jfr. paragraf 10 nedenfor
i) Andre saker som er oppført på dagsorden

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/10 av andelseierne er til stede, enten personlig eller med fullmakt fra andre andelseiere. Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene treffes avgjørelser på årsmøtet med vanlig, simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de andelseiere som er til stede på årsmøtet, enten personlig eller med fullmakt fra andre andelseiere.

Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når enten styret eller minst 1/10 av andelseierne forlanger det. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 1 måned.

§ 8   Andelseierens plikter
Andelseieren plikter å motta valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha sittet i styreverv frasi seg valg for like lang tid som de har fungert. Andelseierne plikter å delta i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret, som også kan fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.

§ 9   Mislighold
Styret fastsetter frister for betaling av innskudd og de årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig betalingsmislighold kan styret bestemme at plassen skal innløses.

Ved betalingsmislighold kan foreningen motregne i andelseierens innskudd. Innløsning kan også finne sted ved vesentlig brudd på ordensreglene, bruk av plassen i strid med forutsetningen, eller ved at andelseier setter seg ut over vedtak truffet av styre eller årsmøte.

§ 10   Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen må behandles på årsmøtet.  Foreningen kan ikke oppløses hvis 25 andelseiere forlanger at det skal bestå. Skulle foreningen bli oppløst eller havneanlegget bli ekspropriert, skal foreningens midler fordeles på andelseierne i forhold til andelenes størrelse.

§ 11   Forhold til lovgivningen
For spørsmål som ikke måtte være regulert av disse vedtektene gjelder lov om sameie. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu