Regler for kjøp, salg og framleie av båtplasser - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Regler for kjøp, salg og framleie av båtplasser

 
i HØLLEN OG SOLTA BÅTHAVN
ihht vedtektenes § 3 tredje avsnitt

Vedtatt på årsmøtet 2022-03-15.1.       Oversikt
Båtplassene i Høllen og Solta Båthavn eies av medlemmer som har kjøpt andeler. Andelene er inndelt i 4 kategorier etter bredde, og har slik verdi pr. 2022-10-01:
A – 2,5 m bredde – verdi kr 130 000
B – 3,0 m bredde – verdi kr 145 000
C – 3,5 m bredde – verdi kr 160 000
D – 4,0 m bredde – verdi kr 175 000

Denne verdi legges til grunn for kjøp og salg av andeler. Årsmøtet skal beslutte endringer i disse verdiene og i reglementet for øvrig etter forslag fra styret.

2.       Overdragelse av andeler innen familie.
Styret treffer avgjørelser om overdragelse av andeler til personer i rett opp- eller nedadstigende linje (besteforeldre, foreldre og barn) samt søsken og personer gift med søsken.

3.       Kjøp og salg av andeler
Styret treffer avgjørelse om overdragelse av andeler fra medlemmer som ønsker sin andel innløst. For tiden gjelder denne prioritetsrekkefølge for å få tilbud om å kjøpe en ledig andel:
1.  Personer med fast bopel på øyer i tidligere Søgne kommune
2.  Personer med fast bopel i Kristiansand kommune
3.  Personer med fritidshus i Kristiansand kommune
4.  Lag, foreninger og næringsdrivende i Kristiansand kommune
5.  Andre
Styret kan gjøre unntak fra dette.

Et medlem som ønsker å selge sin andel gir melding om dette til foreningen til post@hsbaathavn.no.  Båthavna vil da tilby plassen til den båtplass-søkende på ventelisten som har høyest prioritet. Dersom denne takker nei, går tilbudet videre til nestemann på lista helt til en takker ja.

Kjøper overfører salgssummen til båthavna innen 14 dager etter at han aksepterer tilbudet. Båthavna videreformidler oppgjør til selger samtidig som medlemsregisteret oppdateres. Båthavna beholder et administrasjonsgebyr på 2 500 kr før oppgjøret overføres til selger.

En båtplass-søker som takker nei til tilbudet, kan velge om han vil strykes på ventelisten eller bli stående for å få tilbud om en annen båtplass. Etter 3 avvisninger slettes plassen på ventelisten.

Båthavna vil prøve å gjennomføre eierskiftet så raskt som mulig, men selger må forvente en behandlingstid på noen uker dersom foreningen må kontakte flere båtplass-søkende og/eller salget ønskes foretatt i høysesong.

Det kan derfor være lurt å melde inn salg av båtplass etter sommersesongen.

4.       Venteliste på tildeling av båtplass / andel
Personer, lag, foreninger og næringsdrivende som ønsker å få tilbud om kjøp av andel må gi skriftlig beskjed om dette til foreningens mailadresse post@hsbaathavn.no eller foreningens postadresse og oppgi ønsket bredde på båtplassen. Ved oppføring på ventelisten må det betales et gebyr, for tiden på kr 500, til dekning av administrative utgifter.

Ventelisten tar utgangspunkt i den venteliste foreningen mottok fra Søgne kommune 2019-12-31 i forbindelse med kommunesammenslåingen fra 2020. Nye oppføringer vil i utgangspunktet komme sist på listen. Unntatt er søkere som tilfredsstiller kriterium nr 1 (personer med fast bopel på øyer i tidligere Søgne kommune) som vil komme øverst etter de som allerede står på listen og tilfredsstiller kravet til kategori 1.

Ajourført venteliste vil kunne leses på foreningens hjemmeside www.hsbaathavn.no.

5. Framleie av båtplass
All framleie av båtplasser og betaling for dette skal skje gjennom foreningen. Framleie innen familie (jfr. pkt. 2 for definisjon av «familie»), plasser på K-brygga og grunneierplasser (jfr § 3 i vedtektene) er unntatt fra denne regel.

Styret fastsetter årlig inn- og utleiepris og ev. øvrige forhold i framleieavtalen. Andelseier mottar oppgjør for framleie fra foreningen når leietaker har betalt.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu