Reglement - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Reglement

Høllen og Solta båthavn


Reglement


1. Enhver andelseier må motta den båtplassen som blir anvist av styret.

2. Båtene i havna skal fortøyes med to fortøyninger forut og to akterut.
Slepejolle må fortøyes slik at den ikke kan bevege seg utenfor båtplassens  bredde, plassens tillatte lengde, eller hindre fri adgang til naboplassen.
Forøvrig plikter alle å fortøye og etterse båten forsvarlig slik at det ikke  oppstår skade på anlegget og/eller andre båter.

Følgende begrensninger i båtstørrelser gjelder ved bytte eller kjøp av  ny båt:
Plassbredde 2,5 meter, maks båtstørrelse 22 fot inkl. baugspyd.

Plassbredde 3,0 meter, maks båtstørrelse 26 fot inkl. baugspyd.
Plassbredde 3,5 meter, maks båtstørrelse 32 fot inkl. baugspyd.
Plassbredde 4,0 meter, maks båtstørrelse 36 fot inkl. baugspyd.

3. Enhver båteier skal sørge for at ikke eksos fra egen båt er til ulempe for andre, eller skitner til anlegget eller andre båter. Det er strengt forbudt å tømme kloakk, olje, eller oljeblandet vann i havna. Containere i  Høllen og Solta skal benyttes til søppel og avfall. Personer med hytterenovasjon skal bruke kommunal container i Høllen.

4. Ferdsel i havneområdene må skje med forsiktighet og ikke overstige  20 km/t. Farten i havnebassenget må ikke overskride 2 knop.

5. Enhver som ferdes i båthavna skal oppføre seg sømmelig og rette seg etter  pålegg fra styret eller den styret har bemyndiget.

6. Båteierne må selv fjerne alle fortøyninger før vinteren, eller binde disse  opp slik at de ikke flyter i vannet og fryser fast i isen. Hvis dette ikke blir gjort kan driftsansvarlig fjerne fortøyningene.
Eventuelt båtvrak i havna eller på land må fjernes omgående av båteier. Hvis det ikke skjer kan styret eller driftsansvarlig fjerne vraket for båteiers regning og risiko.

7. Driftsansvarlig avgjør hvor båtene skal plasseres på opplagsplassen. Opplagsplassen har begrenset kapasitet og plassen utnyttes etter hvert som båtene settes på land. Ingen har krav på opplagsplass for båten sin.

8. Båteierne må dekke sine båter med materialer som ikke virker skjemmende. Eier er selv ansvarlig for at båten er ordentlig avstivet på opplagsplassen.

9. Alle båter skal være fjernet fra opplagsplassen innen 15. juni hvert år. For båter i opplag i Høllen er fristen 1. juni . For båter som ikke er fjernet innen denne dato påløper avgift for sommerlagring etter gjeldende prisliste.
Dersom båten er til hinder for ferdsel i havna kan styret eller drifts-ansvarlig flytte båten for eierens regning og risiko.


Så snart båten er fjernet fra opplagsplassen skal alle rester, krybber og  materialer ryddes vekk av eier. Dersom materiellet ikke er ryddet vekk, senest dagen etter at båten er fjernet, kan styret eller driftsansvarlig besørge ryddet for eiers regning.

Dersom du ønsker å oppbevare krybber og traller i havneområdet må disse plasseres på anvist sted og merkes med eiers navn, adresse og telefonnummer. Det betales gjeldende satser for oppbevaring. l tillegg må du gi skriftlig beskjed til driftsansvarlig. Får vi ikke slik skriftlig beskjed vil materiellet bli kastet etter tre dager.

10. Alle som har sine båter liggende i havna eller på opplagsplassen plikter å holde disse registrert og ansvarsforsikret. Man plikter å vise fram dokumentasjon på dette på forlangende av styret eller driftsansvarlig. Båteier er ansvarlig for den skade hans båt påfører anlegget og/eller andre båter i havna. Hvis skade oppstår må det umiddelbart meldes fra om dette til styret eller driftsansvarlig, samt til båteiers eget forsikringsselskap.

11. l perioden fra 15. november til ca utgangen av mars vil alle utriggere som er festet i faste brygger bli tatt opp. Dette gjelder brygger A, H-26, H-27, L og P. De som ønsker det kan ha sine båter liggende i flytebryggesystemet i perioden. De som har sin plass ved fast brygge har anledning til å benytte ledige plasser i flytebryggesystemet etter avtale med innehaver av vedkommende plass.
Dersom andelseier selv vil disponere sin båtplass etter at hans båt er satt i vinteropplag, må han melde fra til driftsansvarlig. l motsatt fall står driftsansvarlig fritt til å disponere plassen til intern flytting i havna.

12. Vannkraner og slanger må behandles med forsiktighet. Hver enkelt bruker må påse at kranen er stengt og slangen er kveilet opp i stativet etter bruk. Det er installert vannmåler og det er derfor ekstra viktig å påse at vannkraner er avstengt.

13. Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske opplegget for annet enn kortvarige, nødvendige arbeider. Bruk av strøm til all elektrisk oppvarming er kun tillatt etter avtale med daglig leder og avregnes etter gjeldende satser.

14. Parkering i havneområdene kan kun skjer på oppmerkede plasser og med gyldig parkeringskort. Parkering i Høllen kun på det området som er skiltet og merket med gult. Biler med henger, som opptar to parkeringsplasser, må bruke to parkeringskort. For øvrig skal all hensetting av traller og hengere avtales med driftsansvarlig på forhånd.

15. Det er strengt forbudt å rense fisk eller mate måker inne i båthavna eller området like utenfor.

16. Alle andelseiere plikter å gå nattevakt iflg. tilsendte vaktlister. Egen instruks for nattevaktene finnes oppslått i vaktbua. Denne må leses før hver vakt. Dersom du ikke møter til en oppsatt vakt koster dette kr 1.050.

17. Brudd på ovenstående bestemmelser kan medføre nektelse av båtplass og  bortvisning fra havna.


Sist endret 01.03.2012.
Gjeldende fra februar 2012


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu