Reglement - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Reglement

Høllen og Solta båthavn

(gjelder også Kristiansand kommunes båthavn i Solta)1. Andelseier disponerer den båtplassen som blir anvist av styret. Dersom båtplasseier vil benytte plassen etter at hans båt er satt i vinteropplag, må dette meldes til styret på e-post. Utenom sesong kan styret benytte ledige båtplasser til vinterutleie eller midlertidig fortøyning av andre båter eller utstyr.

2. I ordinære båtplasser kan legges båter med inntil 36 fot total lengde, mens det i jolleplasser maksimalt tillates joller med inntil 15 fot total lengde. Eventuell slepejolle må fortøyes slik at den ikke kan bevege seg utenfor båtplassens tillatte bredde og lengde eller hindre fri tilgang til naboplassen. Båter som plasseres i havna skal være i god stand og sjødyktige og ikke være til sjenanse for andre. Det skal være god orden på og rundt båtplassen, og det er ikke tillatt å oppbevare båt- eller fiskeutstyr på flytebrygger og utstikkere.

Båtene i havna skal fortøyes med to fortøyninger forut og to akterut. Båteier plikter å se til båten og sjekke fortøyninger regelmessig slik at det ikke oppstår skade på anlegget og / eller andre båter. Båteier må selv fjerne alle fortøyninger før vinteren, eller binde opp disse slik at de ikke flyter i vannet og fryser fast i isen.

Båter som ikke er sjødyktige og / eller er til sjenanse for andre båter eller omgivelsene kan flyttes eller tas på land av driftsansvarlig. Dersom eier ikke fjerner båten etter pålegg eller gjør den sjødyktig, kan havna levere båten til gjenvinningsstasjon for kondemnering. Det samme gjelder båter eller utstyr på opplagsplassen som er kondemnabelt.

Eier skal i slike tilfeller varsles om at dette vil skje dersom han ikke fjerner båten eller gjør den sjødyktig innen fire uker etter at varsel er sendt til den adresse som er registrert i båthavnas medlemsregister, eller ved oppslag på objektet dersom eier ikke er registrert i havna.

Alle omkostninger ved tiltak i denne paragraf gjøres for eiers regning og skal dekkes av båtens eier.

3. Parkering av biler i havneområdene må skje på oppmerkede plasser og med gyldig parkeringskort eller betalt parkeringsavgift. Traller og båthengere kan KUN stå på opplagsplassen bak renseanlegget.

4. Alle som ferdes i båthavna må oppføre seg aktsomt og hensynsfullt og ikke lage unødig støy for naboer og andre brukere av havna. Eksos eller andre utslipp fra egen båt må ikke være til ulempe for andre eller skitne til anlegget eller andre båter. Farten i selve havne-bassenget bør ikke overstige 3 knop.

5. Det er strengt forbudt å tømme kloakk, olje, eller oljeblandet vann i havna, og det er strengt forbudt å rense fisk eller mate måker inne i båthavna eller området like utenfor.

Containere i Solta skal benyttes til søppel og avfall fra båtene. Personer med hytterenovasjon skal bruke kommunalt søppelinnkast i Høllen. Eventuelt båtvrak i havna eller på land må fjernes omgående av båteier. Hvis det ikke skjer kan driftsansvarlig fjerne vraket for båteiers regning og risiko.

6. Driftsansvarlig eller den han bemyndiger avgjør hvor båtene skal plasseres på opplagsplassen. De som setter opp båten selv må kontakte driftsansvarlig for å få tilvist plass. Opplagsplassen har begrenset kapasitet og plassen utnyttes etter hvert som båtene settes på land. Ingen har krav på opplagsplass for båten sin eller fast sted for opplag.

Båteier må dekke båten med materialer som ikke virker skjemmende, og er ansvarlig for at båten er ordentlig avstivet på opplagsplassen.

7. Alle båter skal være fjernet fra opplagsplassen innen 15. juni hvert år. For båter i opplag i Høllen er fristen 15. mai. For båter som ikke er fjernet innen disse datoene påløper avgift for sommerlagring etter gjeldende prisliste. Dersom båten er til hinder for ferdsel i havna kan driftsansvarlig flytte båten for eierens regning og risiko.

Så snart båten er fjernet fra opplagsplassen skal krybber / traller og materialer ryddes vekk av eier. Materiell som ikke er ryddet vekk kan driftsansvarlig besørge ryddet for eiers regning.

Krybber og traller kan plasseres på opplagsplassen bak renseanlegget i Solta når de merkes med oblat, båtplassnummer, eiers navn, adresse og telefonnummer. Dette er avgiftsfritt for medlemmene i sommersesongen. I vintersesongen betales ordinær pris for opplag. Ikke-medlemmer betaler gjeldende satser for oppbevaring hele året.

8. Alle som har båt liggende i havna eller på opplagsplassen plikter å holde disse ansvarsforsikret. Båteier er ansvarlig hvis hans båt påfører anlegget og / eller andre båter i havna skade. Eventuell skade må umiddelbart meldes til driftsansvarlig og til båteiers forsikringsselskap.

9. Vannkraner og slanger må behandles med forsiktighet. Bruker må påse at kranen er stengt og slangen kveilet opp i stativet etter bruk.

Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske opplegget for annet enn kortvarige, nødvendige arbeider med båten. Bruk av strøm til elektrisk varmeovn er kun tillatt etter avtale med driftsleder og avregnes etter gjeldende satser. VIFTEOVN MÅ IKKE BRUKES !!

Det er heller ikke tillatt å lade El-bil eller bobil fra havnas stikkontakter.

10. Alle andelseiere plikter å gå nattevakt i hht. tilsendte vaktlister. Nøkkel hentes i kodeboks i vaktbua i Solta, og kode sendes den som skal ha vakt pr SMS i god tid før vakta. Instruks for nattevaktene er oppslått i vaktbua og på foreningens hjemmesider, og denne må leses før vakta. Dersom du ikke møter til en oppsatt vakt må du betale vikar etter gjeldende regler.

11. Brudd på ovenstående bestemmelser kan medføre inndragning av båtplass og bortvisning fra havna.Sist endret og gjeldende fra 06.12.2021.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu