Rapport fra styret for 2022 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Rapport fra styret for 2022

STYRET
Styret har etter årsmøtet i 2022 bestått av:

Styreleder: Terje With Andersen
Styremedlemmer: Jens Kristensen, Bjørn Brunvatne, Erik Hoem og Vidar Borø
Varamedlemmer: Jarl N. Severinsen og Morten Mosberg

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn og andre tilknyttede tjenester.

Styret har i 2022 avholdt 5 styremøter og behandlet 23 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg, oppfølging av leieavtalen med kommunen og parkeringsavtalen med parkeringsenheten i Kristiansand kommune.

BÅTPLASSER
Høsten 2022 begynte vi å selge båtplasser til de nye prisene (som ble vedtatt på årsmøtet i 2022), etter at vi hadde fått inn 20 plasser for salg. Det ble i forkant av salget foretatt interne bytter etter «Regler for interne bytter av båtplasser»". Vi har videre kontaktet de som står på ventelisten og tilbudt dem kjøp av båtplass. Frem til nå har vi kontaktet over 65 personer. Det er mange det ikke har passet for å kjøpe båtplass, og det gjenstår derfor fortsatt plasser til salgs, men vi håper å få avklart disse om ikke lenge.

I 2022 har 8 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer/ektefeller. 1 båtplass er blitt innløst av båthavnen mens en plass er solgt, totalt er 11 båtplasser solgt til nye andelseiere som har stått på venteliste, inkludert en fastboende på øy, 6 andelshavere har byttet båtplasser internt og det er solgt 1 båtplass på K-brygga (fritt omsettelige plasser).

Det var også i 2022 rekordstor interesse for leie av båtplasser og jolleplasser, men også noen leietakere som ikke fornyet leieforholdet. En god del nye leietakere fikk derfor leid båtplass i 2022, men vi kunne fortsatt leid ut flere plasser om vi hadde hatt flere plasser tilgjengelig for utleie. Fra 2023 vil vi også leie ut noen jolleplasser ved enden av flytebryggene i Høllen.

En del av plassene som ble utleid i 2022 er eller blir solgt før neste sesong, så vi er spente på hvordan kommende sesong blir. Foreløpig har vi inntrykk av at det er stor interesse for å leie båtplass hos oss, så vi håper alle som ikke skal bruke plassen i 2023 kontakter oss for utleie.

ØKONOMI
Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Regnskapet (2021-tall i parentes) viser driftsinntekter på kr 2 638 148 (kr 1 965 565), inkludert gevinst på salg av båtplasser/driftsmidler med kr 130 000 (kr 16 125). Budsjetterte inntekter var på kr 2 246 500.

Årsresultatet er et overskudd på kr 367 358 (overskudd på kr 262 172), etter at det var budsjettert med et overskudd på kr 100 000.

Lønnskostnader utgjorde kr 280 773 (kr 308 059), mens budsjettet la opp til kr 298 500. Oppgavepliktige ytelser utgjorde kr 36 655 (kr 25 830), mens budsjettet la opp til kr 24 000. Disse postene hører sammen.

Honorarer utgjorde kr 247 161 (kr 229 360), mens budsjettet la opp til kr 225 000, avviket skyldes merarbeid knyttet til salg av båtplasser, men dette har også gitt økte inntekter med kr 33 000. Renovasjonsutgifter utgjorde kr 113 772 (kr 92 052), mens budsjettposten var på kr 100 000. Kommunen har refundert 1/3-del av dette som tidligere år.

Utgiftsført reparasjons- og vedlikeholdskostnader endte på kr 616 835 (kr 451 592), mens budsjettet var på kr 490 000. Strømutgifter utgjorde kr 288 357 (kr 131 530), mens budsjettet tok høyde for kr 300 000.

Leiekostnad til kommunen utgjorde kr 250 000 (kr 75 000), i hht den nye leieavtalen.

Andre kostnader er på nivå med eller under budsjetterte kostnader.

Bankbeholdningen ved årets slutt utgjorde kr 1 538 317 (kr 1 372 260), mens leverandørgjeld utgjorde
kr 262 570 (kr 95 171).

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
Båthavna er i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene er 30-40 år gamle.

Også i 2022 har vi skiftet toppdekket på flere brygger og erstattet flere utliggere, og det er planer om å fortsette med dette arbeidet til alle er skiftet. Det er nå ikke så mye som gjenstår før toppdekket på alle brygger er skiftet. Dette er noe som må gjøres med jevne mellomrom, og vi mener det som gjøres nå vil holde i mange år fremover.

Totale investeringer som er balanseført i 2022 er på kr 272 500 (kr 940 189). Dette belaster ikke resultatet så mye siden kostnaden fordeles/avskrives over flere år. Kjøpesummen har medført reduksjon i bankbeholdningen.

STRØMUTGIFTER
Budsjett-posten på strøm ble doblet fra 2021 til 2022, etter at vi hadde sett en stor økning gjennom 2021. Reelle kostnader endte på kr 288 357 (kr 131 530 i 2021). Budsjettet for 2023 har tatt høyde for samme kostnadsnivå. Forbruket er redusert med nesten 20 % fra 2021 til 2022. Bytte av lys-armaturer med LED er av grunnene til denne nedgangen.

Vi vil fortsatt minne om at strømanlegget ikke er dimensjonert for lading av el-biler, og ut fra erfaringer gjort tidligere år har styret vedtatt at lading av el-biler ikke kan gjøres på båthavnas anlegg. Det ble i 2019 satt opp klistremerker om dette. El-bilister henvises til ladestasjoner for offentligheten når de har behov for å lade. Vi oppfatter at el-biler ikke utgjorde noe stort problem i 2022, og er godt fornøyd med det.

Styret har tidligere gjort vedtak om at bruk av vifteovner om bord i båter ikke er tillatt. Bakgrunnen for dette er at spenningen i perioder kan bli veldig lav, og når det inntreffer kan vifteovner utgjøre en økt brannrisiko. Panelovner er greit å bruke.

Det var et økende problem høsten 2020/vinteren 2021 at jordfeilbrytere slo ut og medførte strømbrudd på deler av anlegget vårt. I nesten alle tilfeller er årsaken at det har kommet fukt i overgangen mellom to skjøteledninger. Styret har derfor gjort vedtak om at det kun er tillatt med hele skjøte-ledninger når man skal ta strøm inn i egen båt. Det er altså ikke anledning til å skjøte flere skjøteledninger etter hverandre. Skjøteledningene må være godkjent for utendørs bruk.

ANDRE FORHOLD
Båthavna tok i 2017 i bruk en SMS-tjeneste for å varsle de som er satt opp på vakt. Dette er siden videreført og vårt bestemte inntrykk er at dette har redusert antallet som har glemt sin vakt. Vi kommer derfor til å videreføre dette også i 2023. Vi må likevel presisere at den enkelte har et ansvar for å møte opp på vakt selv om man ikke har mottatt SMS (SMS-tjenesten er kun et tillegg til den vaktlisten som sendes ut på epost/papir og ligger på båthavnens nettsider gjennom sesongen).

Vi har også benyttet SMS-varsling til å sende ut annen info, og minner om at det er viktig at båthavna har korrekt info på alle medlemmer (tlf-nr, epost-adresse og postadresse). Endringer meldes til regnskapsfører på regnskap@hsbaathavn.no (eller mobil 907 68 340 innenfor ordinær arbeidstid).

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinningsstasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og ellers ikke forurense nærmiljøet verken på land eller til vanns i havna. Det må bemerkes at søppelcontaineren BARE skal brukes til avfall fra båter og ikke som en gjenvinningsstasjon. Avfall Sør har greie åpningstider på Mjåvann.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2022, og det har ikke vært sykefraværet i løpet av året. Etter 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjonsordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu