Rapport fra styret for 2021 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Rapport fra styret for 2021


STYRET


Styret har etter årsmøtet i 2020 bestått av:
Styreleder:               Terje With Andersen
Styremedlemmer:     Bjørn Brunvatne, Jens Kristensen, Erik Hoem og Vidar Borø
Varamedlemmer:      Jan Fredrik Knutsen og Jarl N. Severinsen

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn og andre tilknyttede tjenester.

Styret har i 2021 avholdt 5 styremøter og behandlet 29 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg, fornyelse av leieavtalen med kommunen og en parkeringsavtale med parkeringsenheten i Kristiansand kommune.

Årsmøtet for 2021 ble ikke avholdt grunnet korona-situasjonen. Innstillingen fra valgkomiteen var gjenvalg på de i styret som var på valg, og styret fortsatte derfor arbeidet uten endringer. Styret la også til grunn at budsjettet for 2021 hadde blitt godkjent, og på bakgrunn av dette sendte vi ut faktura til medlemmene på årsavgift, renovasjon og utleie av båtplasser.

BÅTPLASSER
I 2021 har 10 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer/ektefeller. 1 båtplass er blitt innløst av båthavnen, 1 båtplass er solgt til ny andelseier som er fastboende på øy, 2 andelshavere har fått byttet båtplasser internt og det er solgt 2 båtplasser på K-brygga (fritt omsettelige plasser).

Det var også i 2021 rekordstor interesse for leie av båtplasser og jolleplasser, antagelig som en konsekvens av koronasituasjonen. Det var ikke like stor økning i antall plasser til utleie, så vi fikk kun ordnet plasser til de som hadde leid båtplass hos oss året før. Vi er spente på om interessen for å leie båtplasser er like stor i 2022. Foreløpig har vi inntrykk av at det er stor interesse for å leie båtplass hos oss.

ØKONOMI
Årsregnskapet for 2020 ble sendt medlemmene som vanlig forut for årsmøtet våren 2021, men ettersom dette ikke kunne avholdes er dette regnskapet kun styregodkjent og godkjent av revisor. Vi tar derfor formelt opp dette regnskapet til godkjenning på årets årsmøte.

Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Regnskapet (2020-tall i parentes) viser driftsinntekter på kr 1 965 565 (kr 1 853 185), inkludert gevinst på salg av båtplasser/driftsmidler med kr 16 125 (kr 3 074). Budsjetterte inntekter var på kr 1 810 000.

Årsresultatet er et overskudd på kr 262 172 (underskudd på kr 170 689), etter at det var budsjettert med et null-resultat.

Lønnskostnader utgjorde kr 308 059 (kr 287 619), mens budsjettet la opp til kr 316 000. Oppgavepliktige ytelser utgjorde kr 25 830 (kr 11 600), mens budsjettet la opp til kr 10 000. Honorarer utgjorde kr 229 360 (kr 216 889), mens budsjettet la opp til kr 215 000, avviket skyldes bruk av advokat ifbm reforhandlingene med kommunen om leieavtalen. Renovasjonsutgifter utgjorde kr 92 052 (kr 109 173), mens budsjettposten var på kr 120 000. Kommunen har refundert 1/3-del av dette som tidligere år.

Utgiftsført reparasjons- og vedlikeholdskostnader endte på kr 451 592 (kr 845 542), mens budsjettet var på kr 503 000.

Strømutgifter utgjorde kr 131 530 (kr 94 863), mens budsjettet tok høyde for kr 150 000. Økningen i strømpriser har ikke slått til like mye i 2021 som vi trodde, men vi ser for oss at 2022 blir vesentlig dyrere og tar høyde for en dobling av budsjettposten.

Andre kostnader er på nivå med eller under budsjetterte kostnader.

Bankbeholdningen ved årets slutt utgjorde kr 1 372 260 (kr 1 856 060), mens leverandørgjeld utgjorde
kr 95 171 (kr 106 679).

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
Båthavna er i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene er 30-40 år gamle.

Også i 2021 har vi skiftet toppdekket på flere brygger og utliggere, og det er planer om å fortsette med dette arbeidet til alle er skiftet. Det er nå ikke så mye som gjenstår før toppdekket på alle brygger er skiftet. Dette er noe som må gjøres med jevne mellomrom, og vi mener det som gjøres nå vil holde i mange år fremover.

Det har vist seg å være større slitasje på utliggerne i Høllen enn bare treverket (mye av stålet er rustet/ oppspist), og derfor har man valgt å kjøpe inn nye utliggere til erstatning for de gamle. I 2020 ble kjøpt inn utligger for kr 435 000 og i 2021 for kr 377 500, dette er ført i balansen.

Det ble i 2020 vedtatt at lysarmaturene i havna skulle byttes. Dette er gjennomført i løpet 2021, og vi har nå oppgraderte lysarmaturer som bruker LED-pærer (bruker mindre strøm enn tradisjonelle pærer) og som har målrettet lys-spredning på bryggene. Arbeidene har kostet kr 562 689 og er ført i balansen slik at kostnaden fordeles over flere år.

Totale investeringer i 2021 er på kr 940 189 (kr 435 000). Dette belaster ikke resultatet så mye siden kostnaden fordeles/avskrives over flere år. Men kjøpesummen har medført reduksjon i bankbeholdningen.

STRØMUTGIFTER
Kostnaden til strøm økte fra 2018 til 2019 pga økte priser (mens forbruket gikk ned med ca 5 %). Vi la derfor opp til at budsjettet for 2020 kunne ta høyde for en fortsatt økning. I ettertid viste det seg at prisene i 2020 ble lavere enn budsjettert, men vi valgte å opprettholde nivået på budsjettposten også i 2021. I løpet av 2021 har prisene steget til nivåer de aldri har vært på før, uten at det har slått kraftig ut i regnskapet (vi er fortsatt under 2019-nivået). Men vi ser tendensen på slutten av 2021 og tar derfor høyde for en vesentlig økning i 2022 (dobler budsjett-posten fra kr 150 000 til kr 300 000).

Vi vil fortsatt minne om at strømanlegget ikke er dimensjonert for lading av el-biler, og ut fra erfaringer gjort tidligere år har styret vedtatt at lading av el-biler ikke kan gjøres på båthavnas anlegg. Det ble i 2019 satt opp klistremerker om dette. El-bilister henvises til ladestasjoner for offentligheten når de har behov for å lade. Vi oppfatter at el-biler ikke utgjorde noe stort problem i 2021, og er godt fornøyd med det.

Styret har tidligere gjort vedtak om at bruk av vifteovner om bord i båter ikke er tillatt. Bakgrunnen for dette er at spenningen i perioder kan bli veldig lav, og når det inntreffer kan vifteovner utgjøre en økt brannrisiko. Panelovner er greit å bruke.

Det har vært et økende problem høsten 2020/vinteren 2021 at jordfeilbrytere har slått ut og medført strømbrudd på deler av anlegget vårt. I nesten alle tilfeller er årsaken at det har kommet fukt i overgangen mellom to skjøteledninger. Styret har derfor gjort vedtak om at det kun er tillatt med hele skjøteledninger når man skal ta strøm inn i egen båt. Det er altså ikke anledning til å skjøte flere skjøteledninger etter hverandre. Skjøteledningene må være godkjent for utendørs bruk.

ANDRE FORHOLD
Båthavna tok i 2017 i bruk en SMS-tjeneste for å varsle de som er satt opp på vakt. Dette er siden videreført og vårt bestemte inntrykk er at dette har redusert antallet som har glemt sin vakt. Vi kommer derfor til å videreføre dette også i 2022. Vi må likevel presisere at den enkelte har et ansvar for å møte opp på vakt selv om man ikke har mottatt SMS (SMS-tjenesten er kun et tillegg til den vaktlisten som sendes ut på epost/papir og ligger på båthavnens nettsider gjennom sesongen).

Vi har også benyttet SMS-varsling til å sende ut annen info, og minner om at det er viktig at båthavna har korrekt info på alle medlemmer (tlf-nr, epost-adresse og postadresse). Endringer meldes til regnskapsfører på regnskap@hsbaathavn.no (eller mobil 907 68 340 innenfor ordinær arbeidstid).

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinningsstasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og ellers ikke forurense nærmiljøet verken på land eller til vanns i havna. Det må bemerkes at søppelcontaineren BARE skal brukes til avfall fra båter og ikke som en gjenvinningsstasjon. Avfall Sør har greie åpningstider på Mjåvann.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2021, og det har ikke vært sykefraværet i løpet av året. Etter 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjonsordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu