Rapport fra styret for 2020 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Rapport fra styret for 2020


STYRET


Styret har etter årsmøtet i 2020 bestått av:
Styreleder:               Terje With Andersen
Styremedlemmer:     Bjørn Brunvatne, Jens Kristensen, Erik Hoem og Vidar Borø
Varamedlemmer:      Jan Fredrik Knutsen og Jarl N. Severinsen

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn og andre tilknyttede tjenester. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Styret har i 2020 avholdt 5 styremøter og behandlet 23 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg, parkeringssituasjonen både i Høllen og i Solta, ventelister, reglement for interne bytter og fornyelse av leieavtalen med kommunen. I tillegg ble nye vedtekter samt nytt reglement for kjøp og salg av båtplasser lagt frem og godkjent av årsmøtet i fjor.

BÅTPLASSER
Det ble vedtatt nye «Regler for kjøp, salg og framleie av båtplasser» på årsmøtet i fjor. I 2020 har 11 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer/ektefeller. 3 båtplasser er blitt innløst av båthavnen, 1 båtplass er solgt til ny andelseier som er fastboende på øy. Det var i 2020 rekordstor interesse for framleie og leie av båtplasser og leie av jolleplasser, antagelig som en konsekvens av koronasituasjonen. Vi forventer stor interesse for leie også i 2021.

ØKONOMI
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Regnskapet (2019-tall i parentes) viser driftsinntekter på kr 1 853 185 (kr 1 888 972), inkludert gevinst på salg av båtplasser/driftsmidler med kr 3 074 (kr 107 093). Budsjetterte inntekter var på kr 1 675 000. Årsresultatet er et underskudd på kr 170 689 (overskudd på kr 142 999), etter at det var budsjettert med et null-resultat.

Lønnskostnader utgjorde kr 287 619 (kr 251 908), mens budsjettet la opp til kr 275 000. Honorarer utgjorde kr 216 889 (kr 172 527), mens budsjettet la opp til kr 190 000. Det medgikk mer til tid til administrative oppgaver, herunder økt arbeid knytte til utleie. Renovasjonsutgifter utgjorde kr 109 173 (kr 63 858), mens budsjettposten var på kr 70 000. Kommunen har refundert deler av dette, som tidligere år. Økningen skyldes økt levering av olje og annet farlig avfall.

Utgiftsført reparasjons- og vedlikeholds-kostnader endte på kr 845 542 (kr 615 377), mens budsjettposten var på kr 450 000. Vedlikeholdsbehovet ble løpende styrebehandlet og er bevisst overforbruk.

Andre kostnader er på nivå med eller under budsjetterte kostnader.

Bankbeholdningen ved årets slutt utgjorde kr 1 856 060 (kr 2 324 112), mens leverandørgjeld utgjorde kr 106 679 (kr 153 752).

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
Båthavna er – etter styrets mening – i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene snart er 30-40 år gamle. Også i 2020 har vi skiftet toppdekket på flere brygger og utliggere, og det er planer om å fortsette med dette arbeidet på noen brygger årlig til alle er skiftet. Dette er noe som må gjøres, og dette vil holde i mange år fremover. Det har vist seg å være større slitasje på utliggerne i Høllen enn bare treverket (mye av stålet er rustet/oppspist), og derfor har man også valgt å kjøpe inn flere nye utliggere (totalt kr 435 000) som er ført i balansen og avskrives. Styret har valgt å fremskynde arbeidet her, og har brukt mer i år enn budsjettet hadde lagt opp til.

STRØM
Kostnaden til strøm økte fra 2018 til 2019 pga økte priser (forbruket gikk ned med ca 5 %). Vi la derfor opp til at budsjettet for 2020 kunne ta høyde for en fortsatt økning. I ettertid viser det seg at prisene i 2020 ble lavere enn budsjettert, men vi velger å opprettholde nivået på budsjettposten også i 2021 siden dette svinger mye fra år til år.

Vi vil minne om at strømanlegget ikke dimensjonert for lading av el-biler, og ut fra erfaringen gjort i 2018 gjorde styret vedtak om at lading av el-biler ikke kan gjøres på båthavnas anlegg. Det ble i 2019 satt opp klistremerker om dette. El-bilister henvises til ladestasjoner for offentligheten når de har behov for å lade. Vi oppfatter at el-biler ikke utgjorde noe stort problem i 2020, og er godt fornøyd med det.

Styret har tidligere gjort vedtak om at bruk av vifteovner om bord i båter ikke er tillatt. Bakgrunnen for dette er at spenningen i perioder kan bli veldig lav, og når det inntreffer kan vifteovner utgjøre en økt brannrisiko. Panelovner er greit å bruke.

Det har vært et økende problem høsten 2020/vinteren 2021 at jordfeilbrytere har slått ut og medført strømbrudd på deler av anlegget vårt. I nesten alle tilfeller er årsaken at det har kommet fukt i overgangen mellom to skjøteledninger. Styret har derfor gjort vedtak om at det kun er tillatt med hele skjøteledninger når man skal ta strøm inn i egen båt. Det er altså ikke anledning til å skjøte flere skjøteledninger etter hverandre. Skjøteledningene må være godkjent for utendørs bruk.

ANDRE FORHOLD
Båthavna tok i 2017 i bruk en SMS-tjeneste for å varsle de som er satt opp på vakt. Dette er siden videreført og vårt bestemte inntrykk er at dette har redusert antallet som har glemt sin vakt. Vi kommer derfor til å videreføre dette også i 2021. Vi må likevel presisere at den enkelte har et ansvar for å møte opp på vakt selv om man ikke har mottatt SMS (SMS-tjenesten er kun et tillegg til den vaktlisten som sendes ut på epost/papir og ligger på båthavnens nettsider gjennom sesongen).

Gjennom 2020 har vi erfart at epost-leverandører har sortert ut mer og mer som søppelpost, også fakturaer. I november tok vi derfor i bruk eFaktura som distribusjonskanal for fakturaer, og erfaringene etter fakturering av vinteropplag i november/desember er at mange har åpnet for å motta eFakturaer fra båthavna. Vi håper dette vil gjøre at alle nå mottar fakturaene når de er sendt ut, og at det vil medføre mindre behov for oppfølging/purring.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinningsstasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og forøvrig ikke forurense nærmiljøet verken på land eller til vanns i havna. Det må bemerkes at søppelcontaineren BARE skal brukes til avfall fra båter og ikke som en gjenvinningsstasjon. Avfall Sør har greie åpningstider både i Høllen Vest og på Mjåvann.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2020, og det har ikke vært sykefraværet i løpet av året. Etter 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjons-ordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu