Rapport fra styret for 2019 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Rapport fra styret for 2019


STYRET

 
Styret har etter årsmøtet i 2019 bestått av:
Styreleder:                  Terje With Andersen
Styremedlemmer:        Bjørn Brunvatne, Jens Kristensen, Erik Hoem og Vidar Borø
Varamedlemmer:         Jan Fredrik Knutsen og Jarl N. Severinsen

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn og andre tilknyttede tjenester. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Styret har i 2019 avholdt 5 styremøter og behandlet 30 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg, parkeringssituasjonen både i Høllen og i Solta.

BÅTPLASSER
Det har vært Søgne kommune som fastsetter regler for tildeling og framleie av båtplasser i Høllen og Solta Båthavn. I 2019 har 8 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer/ektefeller og det er foretatt 3 interne bytter. 3 båtplasser er blitt innløst av båthavnen, 1 båtplass er solgt fritt (K-brygga), mens 5 båtplasser er solgt til nye andelseiere (en innløst plass som er videresolgt teller som 2).

Det har også i 2019 vært stor interesse for framleie og leie av båtplasser, og leie av jolleplasser.

ØKONOMI
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Regnskapet (2018-tall i parentes) viser driftsinntekter på kr 1 888 972 (kr 1 875 693), inkludert gevinst på salg av båtplasser/driftsmidler med kr 107 093 (kr 23 400). Budsjetterte inntekter var på kr 1 660 000.

Årsresultatet er et overskudd på kr 142 999 (underskudd med kr 519 330), etter at det var budsjettert med et null-resultat.

Utgiftsført reparasjons- og vedlikeholdskostnader endte på kr 615 377 (kr 1 251 862). Kostnadsførte avskrivninger endte på kr 256 245 (kr 266 300). Utgifter til strøm utgjør kr 136 797 (kr 120 991) og er sammen med avskrivinger og reparasjons-/vedlikeholdskostnader de kostnadene som ligger over budsjettet for 2019. Andre kostnader er på nivå med eller under budsjetterte kostnader.

Bankbeholdningen ved årets slutt utgjorde kr 2 324 112 (kr 2 249 350), mens leverandørgjeld utgjorde
kr 153 752 (kr 433 616).

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
Båthavna er – etter styrets mening – i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene snart er 30-40 år gamle.

Også i 2019 har vi skiftet toppdekket på flere brygger og utliggere, og det er planer om å fortsette med dette arbeidet på noen brygger årlig til alle er skiftet. Dette er noe som må gjøres, og dette vil holde i mange år fremover. Det har samtidig vært gjort arbeid med å skifte ut slitasjedeler på brygger og ankringskjettinger.

STRØM
Kostnaden til strøm økte fra 2018 til 2019 pga økte priser (forbruket gikk ned med ca 5 %). Vi har i budsjettet lagt til grunn at prisene fortsetter å øke.

Vi vil minne om at strømanlegget er ikke dimensjonert for lading av el-biler, og ut fra erfaringen gjort i 2018 så gjorde styret vedtak om at lading av el-biler ikke kan gjøres på båthavnas anlegg. Det ble i 2019 satt opp klistremerker om dette. El-bilister henvises til ladestasjoner for offentligheten når de har behov for å lade.

Styret gjorde også vedtak om at bruk av vifteovner ikke er tillatt. Bakgrunnen for dette er at spenningen i perioder kan bli veldig lav og når det inntreffer kan vifteovner utgjøre en økt brannrisiko. Panelovner er greit å bruke.

ANDRE FORHOLD
Båthavna tok i 2017 i bruk en SMS-tjeneste for å varsle de som er satt opp på vakt. Dette er siden videreført og vårt bestemte inntrykk er at dette har redusert antallet som har glemt sin vakt. Vi kommer derfor til å videreføre dette også i 2020. Vi må likevel presisere at den enkelte har et ansvar for å møte opp på vakt selv om man ikke har mottatt SMS (SMS-tjenesten er kun et tillegg til den vaktlisten som sendes ut på epost/papir) og ligger på båthavnens nettsider gjennom sesongen.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinningsstasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og for øvrig ikke forurense nærmiljøet – både på land og til vanns i havna. Det må bemerkes at søppelcontaineren skal brukes til avfall fra båter og er ikke en ordinær gjenvinningsstasjon for Avfall Sør. Avfall Sør har greie åpningstider både i Høllen Vest og på Mjåvann.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2019, og det har ikke vært sykefraværet i løpet av året. Fra høsten 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjons-ordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu