Rapport fra styret for 2018 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Rapport fra styret for 2018


STYRET

 
Styret har etter årsmøtet i 2018 bestått av:
Styreleder:                  Terje With Andersen
Styremedlemmer:        Bjørn Brunvatne, Jens Kristensen, Roald Kvamme og Jarl N. Severinsen
Varamedlemmer:         Jan Fredrik Knutsen og Erik Hoem

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn og andre tilknyttede tjenester. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Styret har i 2018 avholdt 6 styremøter og behandlet 26 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg, parkeringssituasjonen og hatt kontakt med Søgne kommune om ventelisten som ble ferdigstilt og offentliggjort våren 2018. Styret har også arbeidet med og fått på plass en leieavtale med Søgne Seilforening om plassene de har disponert i Høllen slik at dette nå er formalisert og begge parter er kjent med hvem som disponerer hva.

BÅTPLASSER
Det er Søgne kommune som fastsetter regler for tildeling og framleie av båtplasser i Høllen og Solta Båthavn. I 2018 har 6 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer, 4 er blitt overført mellom ektefeller og det er foretatt 1 internt bytte. 2 båtplasser er blitt innløst av båthavnen mens 4 båtplasser er solgt til nye andelshavere etter at kommunens venteliste var ajourført våren 2018.

Det har også i 2018 vært stor interesse for fremleie og leie av båtplasser, og leie av jolleplasser.

ØKONOMI
Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Regnskapet viser (2017-tall i parentes) driftsinntekter på kr 1 875 693 (kr 2 156 745), for 2017 inkluderer dette gevinst på kr 210 000 ved salg av driftsmiddel. Budsjetterte inntekter var på kr 1 700 000

Det er et negativt årsresultat på kr 519 330 (positivt med kr 96 191). Dette er et resultat av økt satsing på reparasjon og vedlikehold i havna utover budsjettet for 2018. Dette ble gjort etter ventelisten i kommunen ble klar og båthavna ble tilført likvider i forbindelse med salg av båtplasser som tidligere hadde blitt innløst. Utgiftsført reparasjons- og vedlikeholdskostnader endte på kr 1 251 862 (kr 925 913). Kostnadsførte avskrivninger endte på kr 266 300 (kr 270 000). Utgifter til strøm utgjør kr 120 991 (kr 82 679) og er sammen med reparasjons- og vedlikeholdskostnader den kostnaden som ligger over budsjettet for 2018. Andre kostnader er på nivå med eller under budsjetterte kostnader.

Bankbeholdningen ved årets slutt utgjorde kr 2 249 350 (kr 2 052 301), mens leverandørgjeld utgjorde
kr 433 616 (kr 54 132). Økningen i leverandørgjeld skyldes økte vedlikeholdskostnader, og at enkelte leverandører har vært trege med å sende faktura.

Regnskapet er preget av at driften av foreningen er omorganisert og forenklet etter at daglig leder sluttet sommeren 2016. Både regnskap, administrasjon og båtopptak er nå satt bort til eksterne under-leverandører mens flere styremedlemmer er engasjert til å lede foreningen i det daglige; utføre nødvendig forefallende arbeid og lede engasjert og innleid personell og selskaper.

Styret anbefaler at denne organisasjonsformen videreføres fordi vi erfarer at den sikrer en god drift med lavere kostnader for medlemmene.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
Båthavna er – etter styrets mening – i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene snart er 30-40 år gamle.

Også i 2018 har vi skiftet toppdekket på flere brygger og utliggere (noen flere enn opprinnelig planlagt på grunn av godt vær i høst), og det er planer om å fortsette med dette arbeidet på noen brygger årlig til alle er skiftet. Dette er noe som må gjøres, og dette vil holde i mange år fremover.

Det har vært gjort arbeid med å skifte ut slitasjedeler på brygger og ankringskjettinger. Selv om stormen «Knud» ikke medførte mange skader på bryggeanlegget så var dette en påminnelse om å sjekke ekstra nøye i år. Båthavna engasjerte derfor dykkere som kontrollerte fortøyninger under vann, og byttet en del tauverk i den forbindelse. Noen utliggere brakk under stormen uten at det medførte skader på båter, og disse ble skiftet kort tid etterpå. I tillegg ble deler av kaifronten i Høllen og på betongbryggen (I-brygga) skiftet.

Det har blitt satt opp et par nye strømsøyler, for å forbedre det elektriske anlegget. Brygger og parkeringsplass ble høytrykk-spylt i vår, og vaktbua ble malt.

Søppelcontaineren er byttet ut med en nyere modell, hvor det er lettere å sortere avfall. Det blir jevnlig kjørt bort søppel for å holde området ryddig. Men det må bemerkes at søppelcontaineren skal brukes til avfall fra båter og er ikke en ordinær gjenvinningsstasjon for Avfall Sør. Avfall Sør har greie åpningstider både i Høllen Vest og på Mjåvann.

STRØM
Det har i år vært noe bruk av strøm fra el-biler. Det er nok ikke dette som er grunnen til at strøm-kostnadene har økt så mye som de har gjort, men det har bidratt noe. Det er økte strømpriser generelt som er hovedgrunnen til båthavnas økte kostnader.

El-bilistene har blitt fakturert for strømbruk, på samme måte som båteiere som har brukt strøm i forbindelse med vinteropplag/vinterfortøying, selv om ikke alle har hatt like stor forståelse for dette. Bakgrunnen for vår praksis er paragraf 13 i reglementet:
Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske opplegget for annet enn kortvarige, nødvendige arbeider. Bruk av strøm til all elektrisk oppvarming er kun tillatt etter avtale med daglig leder og avregnes etter gjeldende satser.

Strømanlegget er ikke dimensjonert for lading av el-biler, og ut fra erfaringen gjort i 2018 så har styret gjort vedtak om at lading av el-biler ikke kan gjøres på båthavnas anlegg. El-bilister henvises til ladestasjoner for offentligheten når de har behov for å lade.

Styret har også gjort vedtak om at bruk av vifteovner ikke er tillatt. Bakgrunnen for dette er at spenningen i perioder kan bli veldig lav og når det inntreffer kan vifteovner utgjøre en økt brannrisiko. Panelovner er greit å bruke.

ANDRE FORHOLD
Det er etablert HMS ordning i foreningen. Det er gjort avtale med AB Elektrisk AS som utfører HMS på elektrisk anlegg. Foreningen har ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Båthavna tok i 2017 i bruk en SMS-tjeneste for å varsle de som er satt opp på vakt. Dette ble videreført i 2018, og vårt inntrykk er at dette har redusert antallet som har glemt sin vakt. Vi kommer derfor til å videreføre dette også i 2019. Denne SMS-tjenesten ble også brukt i forbindelse med stormen «Knud», for å varsle om at båter/presenninger burde sjekkes. Båthavnas ansatte stod ekstra på denne dagen og bistod både med å feste båter bedre og å kontakte enkelte båteiere som måtte se etter båten sin.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinningsstasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og for øvrig ikke forurense nærmiljøet – både på land og til vanns i havna.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2018, og det har ikke vært sykefraværet i løpet av året. Fra høsten 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjonsordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu