Rapport fra styret for 2017 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Rapport fra styret for 2017


STYRET

 
Styret har etter årsmøtet i 2017 bestått av:
Styreleder:                  Terje With Andersen
Styremedlemmer:        Bjørn Brunvatne, Jens Kristensen, Roald Kvamme og Jarl N. Severinsen
Varamedlemmer:         Jan Fredrik Knutsen og Erik Hoem

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn og andre tilknyttede tjenester. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Styret har i 2017 avholdt 6 styremøter og behandlet 48 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg.  Styret har også samarbeidet med Søgne kommune for å ajourføre og forenkle reglementet for småbåthavner i Søgne og for å tilpasse vårt og kommunens parkeringstilbud i Høllen og Solta til myndighetenes nye regler for parkeringsanlegg.  Det er gitt en egen orientering til årsmøtet om dette i sak 4 og 5.


BÅTPLASSER
 
Det er Søgne kommune som fastsetter regler for tildeling og framleie av båtplasser i Høllen og Solta Båthavn. I 2017 har 10 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer, 1 er blitt overført mellom ektefeller og 2 er innløst av båthavnen inntil kommunens venteliste er ajourført.

Det har også i 2017 vært stor interesse for fremleie og leie av båtplasser, og leie av jolleplasser.
 

ØKONOMI
 
Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
 
Regnskapet viser (2016-tall i parentes) driftsinntekter på kr 2 156 745 (kr 1 895 465), for 2017 inkluderer dette gevinst på kr 210 000 ved salg av driftsmiddel. Det er et positivt årsresultat på kr 96 191 (negativ med kr 576 832). Det er blant annet utgiftsført reparasjons- og vedlikeholdskostnader på kr 925 913 (kr 473 287) og kostnadsført avskrivninger på kr 270 000 (kr 498 552). Den underliggende drift (uten gevinst anleggsmiddel) gir et mindre underskudd mens likviditeten er forbedret i løpet av året.

Regnskapet er preget av at driften av foreningen er omorganisert og forenklet etter at daglig leder sluttet sommeren 2016. Både regnskap, administrasjon og båtopptak er nå satt bort til eksterne underleverandører mens flere styremedlemmer er engasjert til å lede foreningen i det daglige; utføre nødvendig forefallende arbeid og lede engasjert og innleid personell og selskaper.

Styret anbefaler at denne organisasjonsformen videreføres fordi vi erfarer at den sikrer en god drift med lavere kostnader for medlemmene.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
 

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
 
Båthavna er – etter styrets mening – i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene snart er 30-40 år gamle.

I 2017 har det vært utført mye arbeid for å forbedre det elektriske anlegget og det har vært gjort arbeid med å skifte ut slitasjedeler på brygger og ankringskjettinger. Brygger og parkeringsplass ble høytrykk-spylt i vår, og det har blitt hogd ned trær. Det er jevnlig kjørt bort søppel for å holde området ryddig.

I 2017 har vi skiftet toppdekket på flere brygger og utliggere, og det er planer om å fortsette med dette arbeidet på noen brygger årlig.
 

ANDRE FORHOLD
 
Det er etablert HMS ordning i foreningen. Det er gjort avtale med AB Elektrisk AS som utfører HMS på elektrisk anlegg. Foreningen har ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinningsstasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og for øvrig ikke forurense nærmiljøet – både på land og til vanns i havna.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2017, og det har ikke vært sykefraværet i løpet av året. Fra høsten 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjonsordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.

Styret har i 2017 fått utarbeidet logo for båthavnen, den brukes nå i alle trykksaker og i korrespondanse. Det er i 2017 satt opp flere nye skilter for å gi besøkende i Solta både mer informasjon og tydeligere informasjon. Skilting vurderes fortløpende.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu