Protokoll årsmøte 2018 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Protokoll årsmøte 2018

 
Ordinært årsmøte i Høllen og Solta Båthavn ble avholdt 12.03.2018 på Gunders Kafe i Søgne.
Fremmøtte:                                  63 andeler
Fullmakter til styreleder:                28 andeler

Således var 91 av andelshaverne representert, godt over minstekravet på 10 %.
Styrets leder Terje With Andersen åpnet årsmøtet.

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.  Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen
Terje With Andersen ble valgt til møteleder, regnskapsfører Ørjan Bueklev ble valgt til protokollfører. Øystein Severinsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.  Rapport fra styret for 2017
Rapporten ble lest. Årsmøtet godkjente styrets rapport.

4.  Orientering om nytt regelverk for parkeringsområder og nødvendige tilpasninger i vår havn
Styreleder orienterte og styret svarte på de spørsmål som ble stilt. Årsmøtet tok styrets orientering til etterretning og samtykket i at parkeringsordningen fortsetter som før dersom havna kommer inn under en unntaksbestemmelse i parkeringsforskriftene. Hvis ikke må parkeringsmuligheter begrenses til medlemmene.

5.  Orientering om arbeidet med å ajourføre ventelister og reglement for småbåthavner i Søgne
Styreleder orienterte. Årsmøtet sa seg enig i styrets forslag om å tillate framleie også i år.

6.  Årsregnskap for 2017
Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for 2017.

7.  Budsjett for 2018
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2018.

8.  Valg
Følgende ble valgt:
Styreleder
Terje With Andersen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Jens Kristensen (gjenvalgt for 2 år)
Bjørn Brunvatne (gjenvalgt for 2 år)

Varamedlemmer:
Erik Hoem (gjenvalgt for 1 år)
Jan Fredrik Knutsen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite:
Vidar Borø (gjenvalgt for 2 år)

Styrets medlemmer Jarl N. Severinsen og Roald Kvamme var ikke på valg.


Flere saker forelå ikke til behandling og årsmøtet ble hevet.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu