Protokoll årsmøte 2017 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Protokoll årsmøte 2017

 
Ordinært årsmøte i Høllen og Solta Båthavn ble avholdt 14.03.2017 på Gunders Kafe i Søgne.
Fremmøtte:                                   63 andeler
Fullmakter til styreleder:                34 andeler

Således var 97 av andelshaverne representert, godt over minstekravet på 10 %.
Styrets leder Terje With Andersen åpnet årsmøtet.

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.  Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen
Terje With Andersen ble valgt til møteleder, regnskapsfører Ørjan Bueklev ble valgt til protokollfører. Ingvald Gudbrandsen og Jan Fredrik Knutsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.  Styrets årsberetning for 2016
Årsberetningen ble lest. Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsberetning.

4.  Orientering om omorganisering av havna etter at daglig leder har sluttet
Styreleder orienterte og styret svarte på de spørsmål som ble stilt. Årsmøtet tok styrets orientering til etterretning.

5.  Orientering om arbeidet med å få aksept for å øke salgsprisen på andeler i båthavna
Styreleder orienterte. Årsmøtet tok styrets orientering til etterretning, men ba samtidig styret fortløpende vurdere om saken bør tas opp på nytt med politikere og administrasjon.

6.  Årsregnskap for 2016
Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for 2016.

7.  Budsjett for 2017
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2017 og de foreslåtte prisjusteringer.

8.  Valg
Det ble foretatt skriftlig valg til styremedlemmer og varamedlemmer da det var foreslått flere kandidater enn det antall som skulle velges.

Følgende ble valgt:
Styreleder
Terje With Andersen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Roald Kvamme (gjenvalgt for 2 år)
Jarl N. Severinsen (gjenvalgt for 2 år)

Varamedlemmer:
Erik Hoem (ny, valgt for 1 år)
Jan Fredrik Knutsen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite:
Bjørn Sture (gjenvalgt for 2 år)

Styrets medlemmer Jens Kristensen og Bjørn Brunvatne var ikke på valg i år.


Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu