Årsberetning 2016 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Årsberetning 2016

STYRET

 
Styret har etter årsmøtet i 2016 bestått av:
Styreleder:                  Terje With Andersen
Styremedlemmer:        Bjørn Brunvatne, Jens Kristensen, Roald Kvamme og Jarl N. Severinsen
Varamedlemmer:         Jan Fredrik Knutsen og Øyvind Hoem

Foreningen driver med båtopplag, drift av småbåthavn, parkeringsvirksomhet og andre tilknyttede tjenester. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Styret har i 2016 avholdt 6 styremøter og behandlet 36 saker. Foruten vanlige saker knyttet til drift av båthavna og organisering av dette har styret jobbet med tiltak for utbedring og vedlikehold av brygger og anlegg.  Styret har også jobbet med å følge opp årsmøtevedtaket fra 2015 om å få aksept for å heve salgsprisen for båtplasser.  Det er gitt en egen orientering til årsmøtet om dette i sak 4 og 5.

BÅTPLASSER
 
Det er Søgne kommune som fastsetter regler for tildeling og framleie av båtplasser i Høllen og Solta Båthavn. Båtplasser kan kun fremleies gjennom foreningen, og dette er kun tillatt i inntil 2 år.

I 2016 har 11 båtplasser blitt overført mellom familiemedlemmer, 2 er solgt og 1 er blitt tvangsinnløst grunnet manglende betaling av kontingent mv. Begge de solgte andelene ligger på K-brygga der det er fri omsetning av båtplasser.

Det har også i 2016 vært stor interesse for fremleie av båtplasser og leie av jolleplasser.
 

ØKONOMI
 
Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Regnskapet viser (2015-tall i parentes) driftsinntekter på kr 1 895 465 (2 018 600) og et negativt årsresultat på kr 549 692 (- kr 667 334). Det er blant annet utgiftsført reparasjons- og vedlikeholds-kostnader på kr 473 287 (436 879) og bokført avskrivninger på kr 498 552 (488 516), så den underliggende drift gir bare et mindre underskudd mens likviditeten er forbedret i løpet av året.

Regnskapet er preget av at driften av foreningen er omorganisert i 2016 etter at daglig leder valgte å pensjonere seg sommeren 2016. Som omtalt i egen sak ble så vel regnskap og administrasjon som båtopptak satt bort til eksterne underleverandører etter sommeren, og dette har påvirket både inntekts- og kostnadssiden. Inntekter for utsetting av båter våren 2016 ble inntektsført i 2015, og dette har belastet kostnadssiden uten å gi inntekter i 2016. Nettoeffekten slår ut i regnskapet med ca kr 250 000 i 2016.

Flere styremedlemmer har høsten 2016 utført administrativt og forefallende arbeid for foreningen mot godtgjørelse på timebasis. Dette er oppgaver som tidligere ble foretatt av den ansatte daglige leder. Styreleder har inntil videre fungert som daglig leder, og har også sammen med foreningens advokat nedlagt et betydelig arbeid i forhandlingene med kommunen omkring prising av båtplasser som omsettes.
2016 har på mange måter vært et unntaksår i foreningen. Styrets målsetting for 2017 er å få til en fast organisering av arbeidet som sikrer en god kvalitet med lavere kostnader for medlemmene.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
 

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
 
Båthavna er – etter styrets mening – i generelt god stand, men bærer preg av at de fleste bryggene snart er 30-40 år gamle. I 2016 har det vært utført en del arbeider for å forbedre det elektriske anlegget og med å skifte ut slitasjedeler på brygger og ankringskjettinger. På èn brygge er toppdekket skiftet, og det er planer om å fortsette med dette arbeidet på noen brygger årlig.
 

ANDRE FORHOLD
 
Det er etablert HMS ordning i foreningen. Det er gjort avtale med AB Elektrisk AS som utfører HMS på elektrisk anlegg. Foreningen har ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for småbåthavner. Det er satt opp miljøstasjon og mottak for miljøavfall, som leveres regelmessig til godkjent gjenvinnings- stasjon. Medlemmene oppfordres til å bruke miljøvennlig bunnstoff og for øvrig ikke forurense nærmiljøet – både på land og til vanns i havna.

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller personulykker i 2016, og sykefraværet har vært minimalt. Fra høsten 2016 har foreningen ikke lenger tjenestepensjonsordning, da ingen ansatte har stor nok stilling til at man er forpliktet til å ha det.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu